Verantwoording en ANBI

Inhoud

Stichting Vlinderhof

De stichting Vlinderhof is opgericht op 21 december 2016 ten overstaan van notaris mr. Theo Johannes van Solkema te Harmelen. Dankzij toekenning van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn schenkingen en verkrijgingen uit nalatenschappen voor de stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

RSIN-nummer: 857050126
KvK-nummer: 67524990
Bezoekadres: Alendorperweg 44, 3451 GN Utrecht
Postadres: Beurréperenlaan 38, 3452 DE Utrecht
Contact: via contactformulier
Bankrekeningnummer: NL03RABO 0156 6521 88

Statutaire doelstellingen

  • Het aanleggen en beheren van een door Piet Oudolf ontworpen tuin in het Utrechtse Máximapark, waarbij het beheer in handen is van de bewoners en andere vrijwilligers uit de directe omgeving van Máximapark en in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht plaatsvindt. De eindverantwoording voor het beheer van de tuin ligt bij de Stichting Vlinderhof;
  • Het (laten) organiseren van in relatie met het doel van de stichting staande sociale, culturele, educatieve en sportieve activiteiten en bijeenkomsten;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het in woord en daad uitdragen van het doel van de stichting;
  • Het onderhouden van contacten met de gemeente Utrecht, de inwoners van het stadsdeel Leidsche Rijn en de woonkernen Vleuten, de Meern en Haarzuilens, alsmede met de plaatselijke en regionale media.

Geen winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk. Eventuele batige saldi zullen worden toegevoegd aan de reeds opgebouwde reserves welke te allen tijde aangewend worden voor doeleinden die verankerd liggen in de hierboven beschreven statutaire doelstelling.

Vermogen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

a) subsidies en andere bijdragen;
b) erfstellingen, legaten en schenkingen;
c) overige verkrijgingen en baten.
Erfstellingen worden slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard.

Liquidatiesaldo

Statutair is vastgelegd dat bij een ontbinding van de stichting een eventueel batig saldo zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling dan wel van een buitenlandse instelling die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beoogt en een soortgelijke doelstelling heeft.

Missie

De missie van de Stichting Vlinderhof kan als volgt worden samengevat:

  • Het aanleggen, beheren en in stand houden van de Vlinderhof: een bijzondere tuin in de Binnenhof van het Maximapark. Bijzonder omdat hij ontworpen is door Piet Oudolf en bijzonder omdat het hier gaat om een bewonersinitiatie. De tuin is niet alleen ontworpen in samenspraak met de bewoners, maar wordt ook door de bewoners beheerd;
  • Alle voorkomende werkzaamheden in en rondom de tuin worden zoveel als mogelijk verricht door vrijwilligers. Gezamenlijk onderhoudt deze groep de tuin (onkruid wieden, snoeien, verjongen en opnieuw aanplanten, grasmaaien, etc.) en organiseren zij ook rondleidingen in de Vlinderhof waarbij verteld wordt over het ontstaan van de tuin, de ontwerper Piet Oudolf, de Dutch Wave, het beplantings- en het bollenplan;
  • Verbinding zoeken, in breedste zin, tussen vrijwilligers, bewoners rondom de Vlinderhof en andere geïnteresseerden in de Vlinderhof;
  • De gelegenheid bieden aan partijen in en rondom de tuin activiteiten te organiseren waarin de schoonheid van de tuin optimaal benut wordt. Hierbij kan gedacht worden aan kleinschalige culturele, spirituele en educatieve evenementen, maar ook huwelijksvoltrekkingen en familie- of vriendenpicknick.

Realisering doelstelling en werving gelden

Hoewel de Stichting Vlinderhof tot op heden middels subsidies van met name gemeentelijke overheid, culturele fondsen en vrijwillige donaties van particulieren de tuin heeft weten aan te leggen verwacht de stichting met het verwerven van de ANBI-status in staat gesteld te worden ook in de toekomst voldoende middelen te verkrijgen om de kwaliteit van de tuin optimaal te krijgen en te behouden en daarnaast activiteiten te kunnen blijven organiseren die in lijn liggen met de hierboven beschreven doelstellingen.

Gelden blijven noodzakelijk om gereedschappen te kunnen vervangen, planten bij te kopen, aanvullende voedingsstoffen voor verbetering van de grond aan te schaffen en om beheergebouw te kunnen onderhouden.

Daarnaast zijn middelen nodig om gasten te ontvangen, activiteiten te ontplooien en vrijwilligers te onderhouden.

Bestuur, taken en bevoegdheden

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van minstens drie en maximaal vijf bestuursleden. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het huidige bestuur van de Stichting Vlinderhof is als volgt samengesteld (1 januari 2024):

Voorzitter is de heer Marc Kikkert
Secretaris is de heer Eric Brink
Penningmeester is de heer Bart van Aller
Lid is mevrouw Ellen Eisenga
Lid is mevrouw Karin Laarakker

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, tenzij het bestuur in bepaalde gevallen anders beslist.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is alleen bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen indien het besluit hiertoe wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden. Eenzelfde eis wordt gesteld bij het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander zich verbindt. Bestuurders zijn individueel bevoegd tot het aangaan van verplichtingen, het verrichten van aankopen en het doen van uitgaven, mits deze binnen de ruimte die de begroting biedt vallen.

Beloningen

Noch het bestuur, noch de vrijwilligers ontvangen enige beloning.

Bijstelling beleidsplan

Het beleidsplan zal door het bestuur regelmatig waar nodig worden bijgesteld. Het bestuur van de stichting zal vooralsnog via dezen haar beleidsplan gaan plaatsen en publiciteit geven van haar bestaan.

Financiële verantwoording

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Deze jaarcijfers worden tezamen met het vigerende beleidsplan jaarlijks op de website van de stichting gepubliceerd.